横幅
banner1
banner2
Ողջույն,եկեքծանոթանալումերարտադրանքին:

ԲԱՐԻԳԱԼՈՒՍՏՄԵՐԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

Aojie模具有限公司(«Aojie模具»)新利88线上娱乐կաղապարներիառաջատարարտադրողներիցմեկնէ,որըգտնվումէՉժեցզյաննահանգիՀուանգյանքաղաքում՝ՉինաստանիՄոուլդիհայրենիքաղաքում:Մենքմասնագիտացածենքպլաստիկկաղապարներինախագծման,արտադրությանևվաճառքիմեջ:Մերարտադրանքըներառումէավտոպահեստամասերիկաղապար,մոտոցիկլետներիևսկուտերիմասերիկաղապար,արդյունաբերականապրանքներևկենցաղայինապրանքներևայլն:

AOJIE模具——ըարդյունավետթիմէևունիմոտ200աշխատակից:Մերտեխնիկներիցշատերնունենավելիքան10տարվափորձկաղապարայինարդյունաբերությանմեջ:ՄենքանցելենքISO9001որակիհամակարգիսերտիֆիկացում:

մերգործը

մերդեպքիուսումնասիրությունըցույցէտալիս

 • ՊԼԱՍՏԻԿՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆԿԱԶՄԻԴԻԶԱՅՆՈՒՄՊԵՏՔԷՀԵՏԵՎՎԵԼՄԻքանիԿԱՆՈՆՆԵՐ

  Դիտելավելին
 • ՊԼԱՍՏԻԿԿԱԶՄԻներարկմանհամաձուլվածքներըհամապատասխանումենԱՊԱԳԱՅԻԶԱՐԳԱՑՄԱՆՄԻՏՈՒՄԻՆ

  Դիտելավելին
 • ԿԱԶՄԻՏԱՔԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆՈՐԱԿԻԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸԴՐԱԿԱՏԱՐՄԱՆՎՐԱ。

  Դիտելավելին

մերարտադրանքը

Մերարտադրանքըերաշխավորումէորակը

 • 0 +

  Ավարտվածնախագծեր

 • 0 +

  տարիներիփորձ

 • 0 +

  Մրցանակներիշահում

 • 0

  Ծրագրիառաջընթաց

Մերուժեղագույնը

Հաճախորդներիսպասարկում,հաճախորդներիգոհունակություն

ՄերկաղապարըլայնորենկիրառվումէՄերվերջինտեղեկությունները

Ավտոպահեստամասերիվահանակիորոշդասակարգումներ
Ավտոմոբիլայինգործիքներիվահանակիկաղապարիարտադրությանգործընթացիվերլուծություն
Ինչի՞վրապետքէուշադրությունդարձնեմպլաստիկներարկմանկաղապարներիարտադրությանժամանակ:
Ինչպե՞սկանխելծուխըևփոշինմրգատուփիներարկմանկաղապարներըմշակելիս:
Ասեմձեզավտոպահեստամասերիկաղապարներիհամարնյութերընտրելումիքանիսկզբունքներ
Դիտելավելին
Baidu
map